VinePlus4.0/4.1 mirror information 2018/ 2/18 6:50

MySQL-ruby

FTP site i386ppcsrc
ftp.ics.es.osaka-u.ac.jp 2.5-0vl32.5-0vl32.5-0vl3
ftp.jaist.ac.jp 2.5-0vl32.5-0vl32.5-0vl3
ftp.kddlabs.co.jp 2.5-0vl32.5-0vl32.5-0vl3
ftp.riken.go.jp 2.5-0vl3
2.5-0vl3
2.5-0vl3
2.5-0vl3
2.5-0vl3
FTP site i386ppcsrc

Vine Linux | Vine 4.0/4.1 updates VinePlus | Vine 3.0/3.1/3.2 updates VinePlus

Nobuyuki Tsuchimura