Vine3.0/3.1/3.2 updates mirror information 2018/12/ 2 5:20

mozilla-nss

FTP site i386ppc
ftp.jaist.ac.jp 1.7.3-0vl1*
1.7.8-0vl0.2*
1.7.8-0vl3*
1.7.8-0vl4.1*
1.7.8-0vl4.2*
1.7.8-0vl4.3*
1.7.8-0vl4.4
1.7.8-0vl0.2*
1.7.8-0vl3*
1.7.8-0vl4.1*
1.7.8-0vl4.2*
1.7.8-0vl4.3*
1.7.8-0vl4.4
ftp.kddlabs.co.jp 1.7.3-0vl1*
1.7.8-0vl0.2*
1.7.8-0vl3*
1.7.8-0vl4.1*
1.7.8-0vl4.2*
1.7.8-0vl4.3*
1.7.8-0vl4.4
1.7.8-0vl0.2*
1.7.8-0vl3*
1.7.8-0vl4.1*
1.7.8-0vl4.2*
1.7.8-0vl4.3*
1.7.8-0vl4.4
FTP site i386ppc
* -- old

Vine Linux | Vine 4.0/4.1 updates VinePlus | Vine 3.0/3.1/3.2 updates VinePlus

Nobuyuki Tsuchimura